2-BİTKİ ÖRTÜSÜ

kaledenvadiye

“FLORA:Fırtına Havzasının da içinde bulunduğu yöre değişik zamanlarda farklı bilimsel araştırmalara konu olmuştur.Rize Florası ,vejetasyonu ve yöre ballarının polen analizi (TÜBİTAK Proje no:T.B.A.G-650,Prof.Dr.Adil Güner ve Ark.1987) konulu çalışmada yöreye ait toplam 1430 tür tesbit edilmiştir.Bu alanda 66’sı endemik yaklaşık 818 taksonun bulunduğu görülmektedir ki bu çok büyük bir zenginliktir.

North-east Turkey Black Sea Forest Project,Draft Botanical Survey,(Byfield,A.May 1995) adlı araştırmada , Fırtına Deresi’nde 145 nadir,24 nadir endemik tür bulunduğu ve endemizm oranının %17 olduğu belirtilmektedir.

Çamlıhemşin-Elevit vadisinin Milli Park Olabilirliğinin Araştırılması,(Kurdoğlu,O.1994)’nda vadinin tüm ekolojik ve kültürel kaynak değerleri yönünden değerlendirilmiş ve sonuçta milli park olabilirliği “çok yüksek” olarak bulunmuştur.Bu araştırmada yapılan ankete katılan yerli ve özellikle yabancı doğa koruma uzmanları ve araştırmacıların biyolojik özelliklere ve kaynak değerlerinin uluslar arası niteliğine genel olarak tam puana yakın tercihler kullandıkları görülmüştür.

Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Raporu, alanın Şenyuva Mevkiinde yaklaşık 1.5 Ha büyüklüğünde kalın çaplı (10-18 cm.),boylu(6-8m.) şimşirlerden oluşan bir meşcere olduğu ve korunmaları için en hassas koruma statüsü olan Tabiatı Koruma Alanı olarak tefrik edilmesi teklif edilmektedir.

Doğu Karadeniz’in Doğal Yaşlı Ormanları konulu (O.Kurdoğlu,1996) araştırmada ise Dünyada hızla azalan ve en değerli ekosistremlerden biri olarak kabul edilen doğal ayaşlı ormanlar Milli Park’ın da dahil olduğu Fırtına Havzası’nın korunması gereken değerlerin başında geldiği ortaya konulmuştur.

Rize ili ve yöreleri ülkemizin bitki coğrafyası bakımından 3 büyük flora bölgesi olan Euro-Siberian,İrano-Turanian ve Mediterranean(Akdeniz) bölgelerinden Euro-Siberian flora bölgesinin Colchis(Kolşik) kesiminde kalmaktadır. Türkiyedeki Euro-Siberian flora alanı Ordu ili Melet Irmağı ile iki kesime ayrılmaktadır. Doğusunda kalan kesim Kolşik batısında kalan kesim ise Öksin olarak adlandırılmaktadır.

Genel olarak Kolşik Flora kesiminde kalan Rize ili Çamlıhemşin ilçesi sınırlarında Akdeniz Florası elementleri ile yer yer İran-Turan kökenli bitkiler de bulunmaktadır.

Bu üç gurup flora elementlerinden kuşkusuz en zengini Kolşik bitkilerdir.Yörede yapılan bazı araştırmalarda aşağıdaki Kolşik bitkiler tesbit edilmiştir.

Pice orientalis (Doğu Ladini),  Abies nordmanniana (Doğu Karadeniz Göknarı), Pinus sylvestris (Sarıçam), Taxus baccata  (Adi Porsuk), Fagus Orientalis Lipsky (Doğu Kayını), Ulmus glabra Huds (Dağ Karaağacı),  Acer Cappadocicum Gledit (Doğu Karadeniz Akçaağacı )
Acer trautvetteri Medw. (Kayın Gövdeli Akçaağaç ),Acer platanoides (Çınar yapraklı Akçaağaç ),Castanea sativa Mill. (Anadolu Kestanesi )
Yalt (Sakallı Kızılağaç ),Tilla rubra (Kafkas Ihlamuru ),Ostrya carpinifolia (Gürgen yapraklı Kayacık ),Carpinus betulus (Adi gürgen ),
Diospyros lotus (Küçük Meyveli Trabzon Hurması ),Buxus sempervirens (Adi Şimşir ),Rhododendron ponticum (Mor çiçekli Orman Gülü ),
Rhododendron luteum Sweet (Sarı Çiçekli Orman Gülü ),Rhododendron smirnovii Trautv. (Pembe Çiçekli Orman Gülü ),
Rhodedendron cucasicum Pall. (Kafkas (Beyaz)Orman Gülü ),Rhododendron ungerni Trautv. (Kırmızı Orman Gülü ),Osmanthus decorus(Kasaplıgil Osmantus ), Quercus pontica ( doğu Karadeniz Meşesi ), Betula medwediewii Regel (Kızılağaç Yapraklı Huş ), Rhamnus imeretinus Booth. (Büyük Yapraklı Cehri ), Rosa villosa (Tüylü Kuşburnu ),

 

Akdeniz Kökenli Bitkiler 
Erica arborea (Ağaç Funda ), Arbutus andrachne (Sandal ), Arbutus unedo (Kocayemiş ), Cistus creticus (Tüylü Laden ),
Cistus salviifolius (Adaçayı Yapraklı Laden ), Cotinus coggygria scop(Peruka Çalısı ), Rhus coriaria (Derici Sumağı ), Phillyrea latifolia (Akçakesme ),
Juniperus oxycedrus (Katran Ardıcı ), Ficus carica (İncir ), Ruscus aculeatus (Yabani Mersin ), Pistacia terebinthus (Palaestina), Engler (Menengiç ),
Colutea armena Boiss. (Patlangıç Çalısı ),

İran -Turan kökenli bitkiler
Syspirensis (İspir Meşesi ), Berberis crataegina (Siyah Meyveli Karamuk ), Paliurus spina(Karaçalı ), Acer tataricum (Tatar Akçaağacı ),
Celtis glabrata Stev.(Dahum) Celtis tournefortii Lam. (Doğu Çitlenbiği ), Astragalus microcephalus Willd. (Geven), Astragalus aureus Willd.(Sarı Geven ) Acantholimon libanoticum Bolss.(Kirpi Otu ), Salvia cryptantha Montbr.(Tüylü Adaçayı )

Çalı Vejetasyonu (Pseudomaki)
Yaklaşık 100-250 (300)m. Yükseltiye sahip zonda çeşitli nemcil ve kurakçıl karakterli çalılardan oluşan Pseudomaki adı verilen bir çalı formasyonu egemendir. Ülkemizin üç büyük flora bölgesi bitkilerini bir araya getiren ve bir fitososyolojik birlik oluşturmayan bu çalı formasyonunda aşğıda görülen çeşitli odunsu ve otsu bitkiler saptanmıştır.

Odunsu Taksonlar

Gürgen Yapraklı Kayacık, doğu Gürgeni, Sarı Çiçekli Orman Gülü, Sapsız Meşe, Defne, Ağızlık Çalısı, Adi Şimşir, Adi Karamuk, Siyah Meyveli Karamuk, Alıç, İncir, Sandal, Tüylü Laden, Akdeniz Defnesi, Katran Ardıcı, Yasemin, Kara Çalı, Taş Elmesı

Çalı formasyonu üzerinde 200 (300) -600 (800)m.arasında ise bir yapraklı orman zonu yer almaktadır.Ostryo-Carpinetum toplumu diye adlandırılabilen bu bitki toplumunda bulunan bitkisel elementler aşağıda görülmektedir.

Adi Gürgen, Gürgen Yapraklı Kayacık, Anadolu Kestanesi, Sakallı Kızılağaç, Çınar Yapraklı Akçaağaç, Ova Akçaağacı, İspir Meşesi 
Ova Karaağacı, Sarıçam, Kokulu Ardıç, Boylu Ardıç

800-1400 (1900) m. yükseltiler arasında ise önce yapraklı orman formasyonunun ikinci toplumu olan Fagetum ormanları, sonra da iğne yapraklı orman toplumu olan Picetum toplumları yayılmaktadır. Bu geniş orman somunda saptanan bilgiler aşağıda belirtilmiştir:

Dogu Kayını, dağ Karaağacı, Kafkas Ihlamuru, Adi Gürgen, Karadeniz Akçaağacı, Çınar Yapraklı Akçaağaç, Istranca Meşesi, Doğu Karadeniz Meşesi, Akçaağaç Yapraklı Üvez , Kuş Üvezi, Titrek Kavak

1900-2100 (2400)m. yükseltiler arasında ise bir başka deyişle orman zonunun bitiminde Subalpine geçiş kesimlerinde tekrar bir çalı kuşağı ile karşılaşılmaktadır.Oldukça zengin bir floristik içeriğe sahip bu çalı kuşağının önemli taksonları şunlardır.

Kafkas Beyaz Orman Gülü, Pembe Orman Gülü, Kırmızı Orman Gülü, Kuş Üvezi, Tüylü Yabani Gül, dağ Yabani Gülü, 
Mavi Meyveli Ayı Üzümü, Frenk Üzümü, Tüylü Kartopu, Titrek Kavak, Büyük Yapraklı Cehri.